8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
8wDMfH.png
8wDKte.png
语音编码工具
喵不在哟 3月前

项目地址:https://github.com/kn007/silk-v3-decoder/tree/master/windows

发布地址:https://kn007.net/topics/batch-convert-silk-v3-audio-files-to-mp3-in-windows/


可以把音频转换成腾讯语音所需要的amr格式,再用MPQ的 Api_UploadVoice () 进行上传 发送语音!


使用方法:

1、将音频转换成 .pcm 文件 命令如下:

运行 (“ffmpeg -y -i ” + #引号 + 源文件路径 + #引号 + “ -f s16le -ar 24000 -ac 1 ” + #引号 + 输出路径 + “.pcm” + #引号, 真, #隐藏窗口)


2、将 .pcm 转换成 .amr 文件 命令如下:

运行 (“silkencode ” + #引号 + 源文件路径  + “.pcm” + #引号 + “ ” + #引号 + 输出路径 + “.amr” + #引号 + “ -tencent”, 真, #隐藏窗口)


最后调用即可!


以上!


上传的附件:
最新回复 (1)
 • revolt
  24天前 2
  0
  谢谢!!
  • MyPCQQ 社区
   3
     登陆 注册 QQ登陆(暂不可用)
返回